Nadační fond Senior Park pomáhá

Společnost SENIOR PARK a.s. a její zakladatelé pan Jaroslav Plesník a pan Vladislav Fedoš založili Nadační fond Senior Park pomáhá za účelem podpory důstojného bydlení pro seniory a zvyšování kvality života seniorů; zmírňování negativních ekonomických a sociálních dopadů na životní úroveň seniorů v důsledku věku a změny sociálních rolí; podpory seniorů v přístupu k sociálním, zdravotním a pečovatelským službám; poskytování finanční podpory sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti důstojného bydlení a čerpání sociálních, zdravotnických a pečovatelských služeb; za účelem podpory kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných zejména pro seniory. Nadační fond Senior Park pomáhá byl dne 13. května 2014 zapsán do nadačního rejstříku.

 

STATUT Nadačního fondu Senior Park pomáhá

 I. Úvodní ustanovení

1.1   Název nadačního fondu: Nadační fond Senior park pomáhá (dále jen ' nadační fond').

1.2   Sídlo nadačního fondu: Na Březinu 353, 290 01  Sokoleč

1.3   Účel nadačního fondu:

        a)    Podpora důstojného bydlení pro seniory a zvyšování kvality života seniorů,

        b)    Zmírňování negativních ekonomických a sociálních dopadů na životní úroveň seniorů v důsledku věku a změny sociálních rolí,

        c)    Podpora seniorů - v přístup k sociálním, zdravotnickým a pečovatelským službám,

        d)    Poskytování finanční podpory sociálně či zdravotně znevýhodněným seniorům za účelem zlepšení dostupnosti důstojného bydlení a                čerpání sociálních zdravotnických a pečovatelských služeb,

        e)    Podpora kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných zejména pro seniory a za účelem zvýšení kvality života seniorů.

1.4   Vznik nadačního fondu: dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1128, dne 13.5.2014

1.5   Identifikační číslo: 02848775

1.6   Zakladatel nadačního fondu: SENIOR PARK a.s., Přípotoční 1519/10a, 100 00  Praha 10 – Vršovice, IČ: 28963351

 

II. Majetek nadačního fondu

2.1 Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad zakladatele a nadační dary.

     Zakladatel vložil do fondu peněžitý majetkový vklad ve výši 50 000,00 Kč.

 

III. Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

3.1 Nadační fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. I odst. 1.3. Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která o poskytnutí nadačního příspěvku nadační fond požádá, (dále jen „žadatel'), a to za splnění níže uvedených podmínek: a) právnické nebo fyzické osobě realizující projekty, které jsou v souladu s účelem fondu dle zakládací listiny a tohoto statutu nebo b) přímo fyzické osobě jako konečnému příjemci individuálního nadačního příspěvku za podmínky dodržení účelu nadačního fondu s ohledem na určení nadačního příspěvku a postavení žadatele, a to za podmínky, že taková fyzická osoba předložením dokladů před poskytnutím nadačního příspěvku osvědčí svoji zdravotní, majetkovou či sociální situaci.

3.2 Nadační fond může poskytnout rovněž nadační příspěvek fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních projektů a aktivit fondu.

3.3 Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.

3.4 Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak plnění opětovného či periodického.

 

IV. Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

4.1 O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě písemné žádosti. V případě žádostí o podporu projektu žadatel uvede především jeho charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a její výši.

4.2 Žádosti o individuální nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s účelem nadačního fondu. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.           Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je schválení správní radou, přičemž na schválení poskytnutí příspěvku ani vlastní poskytnutí         příspěvku nemá žadatel právní nárok, a to ani v případě souladu žádosti s účelem nadačního fondu. Podklady poskytnuté spolu s žádostmi o nadační příspěvek se žadatelům nevracejí.

4.3 Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.

4.4 O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada dvakrát ročně a to v měsíci březnu o žádostech podaných v období od 1.7. do 31.12. předchozího kalendářního roku a v měsíci září žádostech podaných v období od 1.1. do 30.6. téhož kalendářního roku. V případě doplnění žádosti se za její podání považuje den doručení jejího doplnění. Rozhodnutí správní rady obsahuje:
             a) označení projektu či účelu, který má být fondem podpořen,
             b) označení žadatele,
             c) formu podpory,
             d) výši poskytnutých prostředků a období, jedná-li se o plnění periodické.


4.5 Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat.

4.6 Žadateli, jehož žádost je zamítnuta, informuje nadační fond písemně nejpozději do 2 měsíců poté, co správní rada žádost zamítla. Ostatní důvody se žadateli nesdělují.

4.7 Podklady poskytnuté společně se žádostí se žadateli nevracejí.

4.8 Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

4.9 Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

4.10 Nadační příspěvek nesmí být poskytnut osobě, která je členem orgánu nadačního fondu nebo zaměstnancem nadačního fondu, ani osobě jim blízké. Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, vyvolané na straně zakladatele změnou okolností, nesmí nadační fond poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli; jsou-li tu takové důvody, rozhodne správní rada po projednání s dozorčí radou. To platí i pro případ poskytnutí nadačního příspěvku osobě zakladateli blízké.

4.11 V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti a nad rámec termínů            uvedených v odst. 4.4.

V. Smlouva o nadačním příspěvku

5.1 O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá Nadační fond s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu.

5.2 Ve smlouvě musí být uvedeno:
a) účel, k němuž je nadační příspěvek poskytován,
b) doba, na kterou je příspěvek poskytován,
c) výše nadačního příspěvku (hodnota materiálního nadačního příspěvku),
d) povinnost žadatele doložit vyúčtování užití příspěvku ve stanoveném termínu,
e) povinnost žadatele umožnit Nadačnímu fondu přezkoumat užití příspěvku nahlédnutím
do příslušné dokumentace žadatele,
f) povinnost žadatele vrátit příspěvek, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl
poskytnut nebo odmítne-li žadatel užití příspěvku průkazně doložit nebo neumožní
Nadačnímu fondu přezkoumání užití příspěvku,
g) povinnost zajistit dofinancování z jiných zdrojů v případě, kdy je příspěvek poskytován
pouze na částečné pokrytí požadavku (v případě finančního nadačního příspěvku)
5.3 Pokud žadatel smlouvu o nadačním příspěvku nepodepíše do 60 kalendářních dnů od jejího
doručení Nadačním fondem, je nadační fond oprávněn použít nepoužité prostředky pro další
nadační příspěvek žadateli následujícímu v pořadí doporučených žádostí za posledním žadatelem,
kterému byl nadační příspěvek poskytnut.

VI. Kontrola použití nadačního příspěvku

6.1 Nadační fond je oprávněn provádět průběžnou kontrolu použití nadačního příspěvku.
6.2 Pokud žadatel nesplní cíle projektu, tj. nedodrží účel, k němuž byl nadační příspěvek poskytnut, je
povinen nadační příspěvek nadačnímu fondu vrátit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů, ode dne
doručení písemné výzvy nadačního fondu.
6.3 Nadační fond vede evidenci žádostí na poskytnutí nadačních příspěvků.
6.4 O poskytnutých nadačních příspěvcích vede nadační fond samostatnou účetní evidenci.

VII. Náklady související se správou fondu

7.1 Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 30 % hodnoty majetku fondu
podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
7.2 Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních
příspěvků.
7.3 Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku
fondu, náklady na propagaci účelu fondu a náklady související s provozem fondu.

VIII. Hospodaření fondu

8.1 Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít
k investici považované za obezřetnou.
8.2 Co je v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.
8.3 Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu,
nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady ani osoby jim blízké ani
právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor
fondu.

IX. Výroční zpráva

9.1 Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn
celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 000 000,- Kč, nebo
pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
9.2 Nadačního fond vypracovává výroční zprávu do 30. 6. následujícího kalendářního roku.
Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
9.3 Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a
zhodnocení této činnosti, a to zejména
a) přehled o majetku nadačního fondu a o závazcích nadačního fondu,
b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačního fondu v hodnotě nad 10 000,- Kč
přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce doručí žádost o zachování anonymity před
schválením výroční zprávy, musí být jeho anonymita zachována,
c) přehled o použití majetku nadačního fondu,
d) přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty. Pokud příjemce
nadačního příspěvku doručí žádost o zachování anonymity před schválením výroční zprávy,
musí být jeho anonymita zachována. Při poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě vyšší než
10 000,- Kč, může žádat o zachování anonymity jen člověk, jenž dostal nadační příspěvek z
humanitárních důvodů, zejména z důvodů zdravotních. Člověk, jenž dostal nadační příspěvek z
humanitárních důvodů, však může uplatnit své právo na anonymitu kdykoli, jestliže jej nadace
o jeho právu při poskytnutí příspěvku nepoučila,
e) zhodnocení, zda nadační fond při svém hospodaření dodržel pravidla pro poskytování
nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu,
f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o
závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je součástí výroční zprávy.
9.4 Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační
fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
9.5 Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu do
sbírky listin vedené při veřejném rejstříku.
9.6 Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může
rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.

X. Správní rada

10.1 Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, řídí
činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
10.2 Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu dozorčí rady,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční
zpráva'),
d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo
člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady
volit a odvolávat jejího předsedu,
f) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady,
g) rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,
h) schvalovat realizaci projektů nadačního fondu,
i) rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými
nadačními fondy či nadacemi.
10.3 Správní rada má tři členy.
10.4 Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za
úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným
dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
10.5 Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky
k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické
osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.
10.6 Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
10.7 V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, zvolí správní rada
náhradního předsedu na dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy.
Náhradnímu předsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která
tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.
10.8 Funkční období členů správní rady (včetně členů první správní rady) je pětileté. Opětovné zvolení
za člena správní rady je možné.

XI Zánik členství ve správní radě

11.1 Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo závažně nebo opakovaně
porušil zakládací listinu nebo statut, nebo pokud porušil zákon způsobem zjevně narušujícím
pověst nadace,
d) odstoupením.
11.2 Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do
jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy
tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne odvolání, odvolá člena
správní rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí rady, zřizovatele, nebo osoby, která
osvědčí právní zájem.

XII Způsob jednání jménem nadačního fondu

12.1 Jménem nadačního fondu jedná vždy společně předseda správní rady společně s dalším členem
správní rady.
12.2 Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj
podpis předseda správní rady společně s dalším členem správní rady.
12.3 Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování nadačního fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní
plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.

XIII Zasedání správní rady

13.1 Správní rada zasedá v případě potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání řídí
předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen právní rady.
13.2 Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda. Požadují-li alespoň dva jiní
členové správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo,
a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten
zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.
13.3 Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:
a) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady nadačního fondu,
b) místo a dobu konání zasedání správní rady,
c) program jednání.
13.4 Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději
sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady.
13.5 Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo
řádně rozeslané pozvánky.
13.6 Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v
pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.
13.7 Správní rada rozhoduje veřejným hlasováním; na žádost svého člena však rozhoduje tajným
hlasováním. K usnášení schopnosti správní rady je nutná přítomnost nadpolovičního počtu jejích
členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Hlasování
korespondenční je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové správní rady.
13.8 O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje
předsedající.
13.9 Členům správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s
výkonem jeho funkce.

XIV Revizor

14.1 Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor. Funkční období revizora je pětileté.
14.2 Revizor zejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
účetnictví vedeného nadačním fondem,
b) přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční
zprávě,
c) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou i
statutem,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
14.3 Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud
tak neučiní předseda správní rady.
14.4 Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to
požádá.
14.5 Pro revizora platí přiměřeně čl. XII odst. 4 - 8, čl. XIII a XV tohoto statutu.
14.6 Revizorovi přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho
funkce.

XV Ředitel nadačního fondu

15.1 Správní rada nadačního fondu má možnost jmenovat ředitele nadačního fondu, který je pověřen
řízením nadačního fondu v oblasti personální, projektové a finanční.
15.2 Pravomoci ředitele jsou stanoveny pracovní náplní a případně plnou mocí.
15.3 Při výkonu funkce je ředitel nadačního fondu povinen dodržovat rozhodnutí a pokyny správní
rady nadačního fondu.
15.4 Řediteli jsou přímo podřízení administrátoři nadačního fondu s pracovními povinnostmi
stanovenými pracovní náplní.
15.5 Ředitel nadačního fondu, stejně jako administrátor jsou zaměstnanci nadačního fondu a je s nimi
uzavřena pracovní smlouva.

XVI Závěrečná ustanovení

16.1 Tento statut nabyl účinnosti dne 13.5.2014.
16.2 Nadační fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut; každý je oprávněn do něho
nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.

V Praze dne 13.5.2014


Za Nadační fond Senior Park pomáhá:
Vladislav Fedoš, předseda správní rady
Jaroslav Plesník, člen správní rady
Emil Fedoš, člen správní rady