Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DOMU S ASISTENCÍ SENIOR PARK

       Článek I

Úvodní ustanovení

1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání nájemních (podnájemních) bytů v bytovém domě s asistencí SENIOR PARK, nebytových prostor, společných částí a zařízení tohoto bytového domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi osobou, která poskytuje byt k užívání (dále jen „poskytovatel“) a osobou, která byt a ostatní prostory užívá (dále je „uživatel“) je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a obecně závaznou vyhláškou.

2) Tento domovní řád je závazný pro všechny uživatele tohoto bytového domu, stejně tak i pro všechny jejich návštěvy (dále jen „uživatel bytu“). Jeho dodržování přispívá ke spokojenému bydlení v tomto bytovém domě.

       Článek II

Základní idea bydlení v bytovém domě s asistencí

1) Účelem tohoto projektu je zajistit spokojené bydlení v bezbariérovém bytě spolu s možností poskytování asistenční služby pro Uživatele a to v souladu s posláním společnosti SENIOR PARK a.s.: „Rozhodli jsme se vytvořit pro naše, ale i vaše rodiče síť areálů s bezbariérovými byty za dostupnou cenu. Poskytujeme v nich všem seniorům bezpečí, potřebný servis, ochranu a pocit rodinného prostředí. Všichni si považujeme za čest konat vše pro spokojenost našich seniorů.“

       Článek III

Základní pojmy

1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Patří sem recepce, zasedací místnost, sklad, vstupní hala, společenská místnost, úklidová komora, kuchyňka, dílna.

3) Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, terasy, dílna, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace a elektřiny, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považuje i příslušenství domu: studny, oplocení, přístupové chodníky, přístřešky na odpadní nádoby a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.

       Článek IV

Základní informace o bytě

1) Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou se svítidlem pod závěsnou kuchyňskou skříňkou, elektrickým sporákem se sklokeramickou varnou deskou, digestoří, bojlerem, sprchovým závěsem, sprchovým sedátkem, žaluziemi, stropními svítidly v koupelně a v předsíni. Topení je elektrické s termostatem, lokální. Podlahová krytina je dlažba. Okna jsou plastová.

2) Byt není vybaven nábytkem.

3) Dispozice bytů v bytovém domě s asistencí je 1+kk, 2+kk, 3+kk.

4) K některým bytům náleží právo užívání vyhrazené části pozemku.

       Článek V

Užívání bytu

1) Uživatel bytu užívá byt jako řádný (pečlivý) uživatel – hospodář za účelem bydlení. Neužívat byt může jen za předpokladu, že by neužíváním nebyl byt znehodnocován.

2) Uživatel svým chováním nebrání ostatním uživatelům ve výkonu jejich práv, ani je v jejich právech nepřípustně neomezuje.

3) Uživatel se zavazuje, že bez vědomí poskytovatele neumožní užívat Byt žádným dalším osobám vyjma osob v této smlouvě uvedených.

4) Uživatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu poskytovateli veškeré změny, které nastaly v Bytě, a to jak zapříčiněním uživatele, tak i bez jeho vlivu a vůle.

5) Uživatel není oprávněn v Bytě provádět jakékoliv změny zasahující do stavební architektonické podstaty nemovitostí nebo je měnící, jakož i žádné zásahy do elektrického, plynového, vodovodního a dalšího vedení.

6) Uživatel udržuje byt v čistotě, v bytě nehromadí nadměrně věci včetně odpadu. Komunální odpad je uživatel povinen odkládat do odpadových nádob určených pro bytový dům. Ostatní odpad je uživatel povinen odkládat do odpadových nádob a kontejnerů k odkládání příslušného odpadu určených.

7) Pokud uživatel umístí do oken květináče, je povinen tyto zabezpečit proti pádu a při zalévání musí dbát, aby voda nestékala a nesmáčela fasádu domu.

8) Uživatel není bez předchozího souhlasu poskytovatele oprávněn umisťovat věci (zejména antény a prádelní sušáky) na vnější konstrukce oken, fasádu či střechu Budovy ani na Pozemky.

9) Uživatel je povinen dodržovat pravidla správného větrání. V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění výskytu vlhkosti a plísně v Bytě, nebude uživateli poskytnuta sleva z pod/nájemného a opravy Bytu do stavu způsobilého k řádnému užívání budou provedeny nákladem uživatele.

10) Uživatel je povinen dodržovat pokyny vedoucí k nezanášení odpadů a k nesnižování kvality pitné vody (odpady u dřezu, umyvadla, sprchy, WC). V případě nerespektování těchto pravidel a následného zjištění zanesení odpadů vyhazováním a 2 vyléváním nepříslušných látek do dřezu, umyvadla, sprchového odtoku a do WC, nebude uživateli poskytnuta sleva z pod/nájemného a opravy Bytu do stavu způsobilého k řádnému užívání budou provedeny nákladem uživatele.

11) Uživatel neprovádí v bytě jakékoliv změny zasahující do stavební architektonické podstaty bytu nebo je měnící, jakož i žádní zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení.

12) Uživatel je povinen nerušit ostatní uživatele nadměrným hlukem. Uživatel nesmí používat hlučné nástroje a nářadí, ani jinak rušit hlukem, v neděli a ve státní svátek po celý den, v ostatních dnech v době od 20 hodin večer do 8 hodin ráno.

       Článek VI

Bezpečnostní opatření

1) Uživatel je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření stanovená platnými právními předpisy a normami, jakož i ostatní obecně závazné právní předpisy.

2) Uživatel je zároveň povinen zajistit vše potřebné k odvrácení hrozících škod, havárií a podobně a o takových skutečnostech ihned vyrozumět poskytovatele.

3) Uživatel je povinen po skončení pracovní doby osob zajišťujících adresné asistenční služby zamykat při příchodu a odchodu vchodové dveře a společné prostory Budovy.

4) Uživatel je povinen poskytovateli předem oznámit odchod/příchod z/do Budovy v režimu provozu elektronického zabezpečovacího systému.

5) Poskytovatel pořídí Uživateli na jeho žádost vyšší než předaný počet bezpečnostních klíčů k Bytu a ke vchodovým dveřím do společných prostor Budovy, pokud mu uživatel nahradí náklady na jejich pořízení.

6) Uživatel nesmí umisťovat věci do společných prostor Budovy ani na Pozemky. Umístěnou věc je uživatel povinen na pokyn poskytovatele odstranit ve stanovené lhůtě. Neučiní-li tak uživatel, může odstranění věci ze společných prostor provést poskytovatel na náklady uživatele. Poskytovatel odstraněnou věc ze společných prostor Budovy či z Pozemků uschová a vyzve uživatele k převzetí věci v době a v místě poskytovatelem určené. Poskytovatel má právo požadovat po uživateli zaplacení skladného ve výši 100,- Kč denně počínaje dnem odstranění věci a konče dnem jejího vrácení. Nevyzvedne-li si uživatel věc odstraněnou poskytovatelem do 3 dnů od skončení doby úschovy, je poskytovatel oprávněn zlikvidovat ji jako odpad na náklady uživatele.

       Článek VII

Dočasné návštěvy

1) Za dočasnou návštěvu se považuje návštěva netrvající déle než 14 dní po sobě jdoucích v případě dítěte a v případě dospělé osoby se za dočasnou návštěvu považuje návštěva netrvající déle než 3 dny po sobě jdoucí. V souladu se zvolenými asistenčními službami uživatele má právo služby ve stejném rozsahu užívat i dočasná návštěva.

2) Přiměřený počet osob v bytě na návštěvě na dobu delší 2 dní, který odpovídá velikosti bytu 1+kk a nebrání byt užívat ve vyhovujících hygienických podmínkách, jsou 3 osoby.

3) Přiměřený počet osob v bytě na návštěvě na dobu delší 2 dní, který odpovídá velikosti bytu 2+kk a 3+kk a nebrání byt užívat ve vyhovujících hygienických podmínkách je 6 osob.

4) V případě, že návštěva trvá déle než je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, hradí uživatel za náklady spojené s nezbytnými službami 100,00 Kč osoba(dítě)/noc.

       Článek VIII

Opravy v bytě

1) Uživatel v případě potřeby jakýchkoliv drobných oprav včetně běžné údržby tuto potřebu sdělí poskytovateli, respektive poskytovatel požádá o zprostředkování jejich provedení a toto provedení umožní, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním těchto povinností vznikla.

2) Drobné opravy a běžnou údržbu Bytu provádí osoba za tímto účelem pověřená poskytovatelem, to však za předpokladu, že k potřebě drobné opravy nedošlo v důsledku škody způsobené jím, osobami spolubydlícími nebo osobami, které za ním přicházejí, takovéto škody je uživatel je povinen odstranit na svůj náklad v přiměřené době.

3) Pojem drobné opravy bytu definuje zvláštní právní předpis. Podle věcného vymezní se za drobné opravy považují:

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,

c) opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů 3 prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,

g) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

h) opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

i) výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které zde nejsou uvedeny, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je uživatel bytu.

4) Běžná údržbou se rozumí zejména pravidelné prohlídky v Bytě a čištění zanesených opadů až ke svislým rozvodům.

5) Poskytovatel nahrazuje po dobu užívání bytu nefunkční zařizovací předměty novými ve standardním provedení a kvalitě. Výměnu zařizovacího předmětu provede poskytovatel v případě, kdy již není možná oprava ani výměna jeh součásti, nebo provedení opravy by bylo nehospodárné.

       Článek IX

Zvířata v bytě

1) Uživatel je povinen poskytovatele písemně informovat o druhu a počtu zvířat, která hodlá v bytě chovat. V bytě může uživatel chovat pouze přiměřený počet domácích zvířat, nepůsobí-li jejich chov poskytovateli či ostatním uživatelům bytů a domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Více než jednoho psa a více než jednu kočku může uživatel chovat v Bytě po předchozím písemném souhlasu poskytovatele či vlastníka bytu počítaje v to chované samici narozené mláďata.

2) Uživatel nesmí v Bytě chovat hospodářská zvířata a jedovaté druhy zvířat.

3) Uživatel nesmí v Bytě chovat zvířata, u kterých není splněna ohlašovací, poplatková, označovací či evidenční povinnost vyplývající z obecně závazných předpisů.

4) Uživatel udržuje chovaná domácí zvířata v čistotě a bez parazitů, obstarává jim v případě potřeby veterinární péči.

5) Uživatel je povinen zajistit, aby chovaná domácí zvířata neomezovala ostatní obyvatele Budovy, zejména výkaly a agresivním chováním. Pokud chovaná zvířata způsobí škodu, či znečistí společné prostory Budovy či Pozemky, či obtěžují svým zdravotním stavem, nečistotou či chováním ostatní obyvatele domu, Poskytovatel vyzve uživatele k nápravě.

6) V případě déletrvající nepřítomnosti Uživatel v Bytě nenechává zvířata v Bytě samotná.

7) Uživatel je povinen zajistit, aby se psi majitelů docházející za uživatelem do Bytu pohybovali ve společných prostorách Budovy a na Pozemcích pouze na vodítku a s nasazeným košíkem, a ostatní obyvatele Budovy neomezovali, zejména výkaly a agresivním chováním. Pokud psi majitelů docházející za uživatelem do Bytu způsobí škodu, či znečistí společné prostory Budovy či Pozemky, poskytovatel vyzve uživatele k nápravě.

       Článek X

Kontrola bytu a vstup do bytu

1) Poskytovatel je oprávněn podle svého uvážení provádět kontroly dodržování povinností uživatelem. Uživatel je povinen poskytovateli tyto kontroly umožnit.

2) Uživatel je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu plnění povinností uživatele a kontrolu Bytu.

3) Pokud bude uživatel předem vědět, že bude dlouhodobě nepřítomen v Bytě a bude složitě dosažitelný, oznámí poskytovateli tuto skutečnost společně s kontaktními údaji na osobu, která zajistí po dobu nepřítomnosti uživatele vstup do bytu.

4) V případě, kdy v nepřítomnosti uživatele bude nezbytně nutné vstoupit do bytu z důvodu ochrany majetku a života a zdraví (zejména v případě kontroly zdravotního stavu uživatele včetně poskytnutí zdravotní péče, havárie ve společných prostorách či v bytě, za účelem zjištění a odstranění závady, v případě ohrožení života a zdraví dítěte, jiné osoby odkázané na pomoc uživatele, či domácího zvířete), určí uživatel oprávněnou osobu, která společně s poskytovatelem vstoupí do bytu za výše uvedeným účelem.

5) Neumožní-li poskytovateli vstup do bytu přítomné osoby, které se zdržují v bytě se souhlasem uživatele, ani uživatel, ani jím určená osoba podle předchozího odstavce, je do bytu oprávněn vstoupit poskytovatel spolku s jím k tomu určenou třetí osobou. O vstupu do bytu včetně o zjištění a provedení opatření vyhotoví poskytovatel zápis, který spolu s přibranou třetí osobu podepíší a jedno vyhotovení ponechají v Bytě na viditelném místě či vhodí do schránky uživatele. Náklady na otevření a uzavření Bytu vzniklé poskytovateli nahradí poskytovateli uživatel.

       Článek XI

Užívání společných prostor

1) Uživatel je povinen dohlédnout a vynutit, aby povinnost řádně užívat společné prostory v Budově a Pozemky, kterou má sám, dodržovaly i osoby, které za ním do Bytu docházejí.

2) Uživatel je povinen uvést v předešlý stav závady či nahradit poskytovateli škodu, které ve společných 4 prostorách Budovy či na Pozemcích způsobí osoby, které za ním do bytu docházejí.

3) Uživatel je odpovědný za jednání osob, jejichž právo užívat Byt a společné prostory Budovy a Pozemky jsou odvozeny od práva uživatele.

4) Poskytovatel je povinen udržovat Budovu a Pozemky ve stavu způsobilém k užívání.

5) Poskytovatel si vyhrazuje právo využívat společné prostory v penzionu k pořádání kulturních akcí s povinností z toho vyplývající.

6) Poskytovatel vynucuje plnění povinností uživateli, aby nebránili ostatním uživatelům řádně užívat Byt, Budovu a Pozemky.

7) Uživatelé jsou povinni při výkonu svých práv a povinností dbát o to, aby vytvářeli prostředí, které neomezuje práva ostatních uživatelů a aby nejednali v rozporu s dobrými mravy.

8) Uživatel není oprávněn provádět čistění věcí ve společných prostorách Budovy, z oken Budovy a na Pozemcích.

9) Ve společných prostorách je zákaz kouření.

       Článek XII

Závěrečná ustanovení

1) Uživatel i poskytovatel jsou povinni dodržovat Domovní řád, který je vyvěšen v Budově na místě přístupném všem uživatelům Budovy, nebo je k dispozici u správce objektu.

2) Poskytovatel si vyhrazuje Domovní řád v případě potřeby měnit, s tím, že aktualizované znění bude neprodleně po učinění změn vyvěšeno a uživatel bude o této změně informován.

3) Tento Domovní řád nabývá platnosti od 23.8.2018.

 

Poskytovatel bydlení v bytových domech s asistencí SENIOR PARK