Vnitřní směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE

Asistenční služby poskytované v bytových domech Senior Park
Čl.1 Úvod
Čl.2 Obecné zásady
Čl.3 Vymezení asistenčních služeb
Čl.4 Rozsah poskytování asistenčních služeb
Čl.5 Asistenční služby a jejich specifikace
Čl.6 Komfortní asistenční služby a jejich specifikace
Čl.7 Doplňkové služby
Čl.8 Závěrečná ustanovení

Čl. 1

Úvod

1)     Tímto provozním pokynem se vydává soubor informací o asistenční službě poskytované společností SENIOR-CLUB.cz, s.r.o. se sídlem, Přípotoční 1519/10a, 100 00 Praha 10 - Vršovice (dále jen „Poskytovatel“) v bytových domech s asistencí Senior Park, důstojném prostředí, které vyhovuje potřebám uživatelů a které nejsou považovány za osoby v nepříznivé sociální situaci.

2)     Obsahem vnitřní směrnice je specifikace jednotlivých asistenčních služeb s uvedením rozsahu, podmínek a pravidel jejich poskytování.    

3)     Tato vnitřní směrnice je určena zaměstnancům poskytovatele i uživatelům práva na čerpání asistenčních služeb.

 

Čl. 2

Obecné zásady

1)     Právo na čerpání adresných asistenčních služeb vzniká uživateli bytu v bytových domech s asistencí Senior Park (dále jen „Oprávněný“), k jehož užívání jim vzniklo právo na základě smlouvy o poskytování asistenčních služeb s Poskytovatelem nebo na základě podnájemní smlouvy uzavřené s Poskytovatelem coby nájemcem bytových domů s asistencí Senior Park.

2)     Právo Oprávněného čerpat adresné asistenční služby je omezeno shodným právem ostatních Oprávněných.

3)     Poskytovatel je povinen zabezpečit Oprávněnému plnění práva čerpání adresných asistenčních služeb svými zaměstnanci a v některých případech ve spolupráci s rodinnými příslušníky, rodinnými známými a ostatními osobami se vztahem k Oprávněnému (dále jen „Rodina“). Poskytovatel se zavazuje vybírat osoby pověřené k poskytování adresných asistenčních služeb s maximální péčí a s přihlédnutím k jejich profesionálním i lidským kvalitám, s příslušnými pravomocemi, zkušenostmi, povinnostmi, dovednostmi a vzděláním a to tak, aby byla zajištěna vysoká míra odbornosti, profesionality, bezpečnosti a důstojnosti v poskytování asistenčních služeb Oprávněnému.

4)     Poskytovatel neodpovídá za využití práva čerpání adresných asistenčních služeb.

5)     Poskytováním práva čerpání adresných asistenčních služeb nelze považovat za poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah a působnost je definována v platných právních normách upravujících poskytování sociálních služeb. Poskytování sociálních služeb na žádost Oprávněného zprostředkovává Poskytovatel s registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb. Způsob a výše úhrady sociálních služeb je stanoven vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

6)     Poskytováním práva čerpání adresných asistenčních služeb nelze považovat za poskytování domácí zdravotní péče, jejíž rozsah a působnost je definována v platných právních normách upravujících poskytování zdravotní a sociální péče. Domácí péče je poskytována na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře a to registrovaným poskytovatelem domácí zdravotní péče. Způsob a výše úhrady domácí zdravotní péče je stanoven vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

 

Čl. 3

Vymezení adresných asistenčních služeb

1)      Adresné asistenční služby doplňují péči zajišťovanou Rodinou Oprávněného a jejich cílem je poskytování práva užívání všestranných služeb Oprávněnému s výjimkou služeb uvedených v Čl. 2 odst. 5 a 6 tohoto Provozního pokynu, péče o prostředí Senior Parku, v němž Oprávněný užívá byt včetně zprostředkování služeb jiných organizací či osob s možností využívání běžných služeb (obchody, pošta, veřejná hromadná doprava, kadeřnictví, pedikúra, čistírna, restaurace, banky, kina, divadla, aj.).

2)      Prostřednictvím adresných asistenčních služeb Poskytovatele je Oprávněný podporován v kontaktech a vztazích s rodinou, přáteli, sousedy či známými.

3)      Čerpáním práva požívání adresných asistenčních služeb Oprávněný potvrzuje, že není osobou v nepříznivé sociální situaci.

 

Čl. 4

Rozsah poskytování práva užívání adresných asistenčních služeb

1)     Právo požívání adresných asistenčních služeb se poskytuje a lze jej čerpat v rozsahu pracovní doby zaměstnanců Poskytovatele, kterou zaměstnavatel rozvrhl do pracovního týdne (pondělí – pátek) se začátkem pracovní směny v 8:00 hod a koncem pracovní směny v 16:30 hod. Poskytovatel může podle potřeb pracovní dobu zaměstnanců rozšiřovat.

2)     Právo čerpání adresných asistenčních služeb se s výjimkou individuální dohody mezi Oprávněným a Poskytovatelem neposkytuje nad rámec pracovní doby zaměstnanců poskytovatele a ve dnech státem uznaných svátků. Služby a pomoc Oprávněnému v tomto období zajišťuje Rodina.

3)     Adresné asistenční služby se v souladu s Čl.6 odst. 3 písm. k) – n) poskytují ve spolupráci s Rodinou.

4)     Adresné asistenční služby se poskytují v sídlech bytových domů Senior Park.

 

Čl. 5

Asistenční služby a jejich specifikace

1)     Adresnými asistenčními službami se rozumí:

a)     Kontaktní návštěva zaměstnance – krátký kontakt zaměstnance s Oprávněným v bytě Oprávněného či v jiných prostorách Senior Parku za účelem zjištění přítomnosti Oprávněného v Senior Parku a že v domácnosti Oprávněného je vše v pořádku. Služba se poskytuje jednou denně, zpravidla od 8.00 do 10.00 hod. Kontakt zaměstnance Senior Parku v uvedenou hodinu za jiným účelem, například za účelem drobné opravy v bytě, drobného úklidu apod. se považuje za kontaktní návštěvu zaměstnance podle tohoto písmene.

b)     Pravidelná údržba bytu – prohlídky v bytě za účelem zjištění stavu bytu, potřeby drobných oprav a funkčnosti zařizovacích předmětů. O prohlídce v bytě pořizuje zaměstnanec písemný záznam do Knihy údržby a oprav. Služba se poskytuje jednou měsíčně.

c)     Zprostředkování drobné opravy v bytě – zprostředkování provádění drobných oprav v bytě osobou pověřenou Poskytovatelem k provedení opravy, přitom vymezení běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytu je dáno zvláštním právním předpisem. Požadavky Oprávněného na zajištění drobných oprav v bytě zjištěné nad rámec pravidelné údržby bytu zaznamenává Oprávněný do Knihy údržby a oprav. Služba se poskytuje podle potřeb.

d)     Údržba zeleně v atriu a na přilehlých pozemcích – udržování a ošetřování trávníků, okrasných travin, okrasných keřů, ovocných keřů a stromů, květin a ostatních rostlin včetně údržby zahradního jezírka. Za údržbu zeleně v atriu se považuje i ošetřování rostlin v zimní zahradě. Za údržbu na přilehlých pozemcích se nepovažuje údržba těch částí pozemků, které Oprávněný užívá způsobem zahrádkaření. Služba se poskytuje podle potřeb.

e)     Údržba přilehlých komunikací – údržba komunikací (odklizení sněhu, posyp proti uklouznutí, odstraňování plevele) na pozemcích Senior Parku, zejména před vstupem do Senior Parku a před vstupy do jednotlivých bytů a dále v okolí kontejnerů určených pro komunální odpad. Služba se poskytuje podle potřeby a zejména v zimním období v souladu s požadavky na bezpečnost Oprávněných.

f)      Zprostředkování donášky nebo dovozu obědů – zprostředkování donášky nebo dovozu obědů na žádost Oprávněného. Způsob a výše úhrady donášky nebo dovozu obědů Oprávněnému je stanovena poskytovatelem donášky nebo dovozu obědů. Služba se poskytuje podle požadavku Oprávněného.

g)     Právo účasti na společných akcích pořádaných Poskytovatelem – alespoň jednou týdně společné akce pořádané poskytovatelem, například cvičení, besedy, vzdělávací programy, procházky, sportovní akce, společenské hry, společná příprava jídel (ze surovin Oprávněných), ruční práce, společné vyprávění, apod.

h)     Právo užívání zařízení společenské místnosti, knihovny, společné kuchyňky, společného WC, atria, zimní zahrady – právo užívání zahradního nábytku, nábytku a zařízení ve vnitřních společných prostorách včetně zimní zahrady. Právo užívání kuchyňského nádobí a společné kuchyňky se poskytuje v rozsahu pracovní doby zaměstnanců Poskytovatele.

i)      Právo užívání knižního fondu – zapůjčování knižního fondu tvořeného zápůjčkami knih Oprávněných a jejich Rodin, případně dalších zapůjčitelů. Oprávněný je povinen zápůjčku knih zaznamenat do Knihy zápůjček. Tato služba není omezena pracovní dobou zaměstnanců.

j)      Správa asistenčních služeb – výkon správy asistenčních služeb, usměrňování práva čerpání asistenčních služeb jednotlivými Oprávněnými tak, aby čerpáním asistenčních služeb Oprávněného nebylo omezeno právo čerpání asistenčních služeb ostatními Oprávněnými, na žádost Oprávněného pomoc při řešení sousedských konfliktů mezi Oprávněným a ostatními Oprávněnými.

k)     Návštěva zaměstnance – společenská a informativní návštěva zaměstnance v bytě Oprávněného, společné čtení z knih a časopisů, ruční práce, hraní společenských her s Oprávněným, apod. Za návštěvu zaměstnance se považuje i individuální kontakt zaměstnance za výše uvedeným účelem učiněný s Oprávněným ve společných prostorách Senior Parku. V případě provádění jiných úkonů v domácnosti Oprávněného, například drobného úklidu domácnosti podle písm. l) tohoto odstavce, drobných oprav šatstva Oprávněného podle písm. t) tohoto odstavce, apod., se další návštěva zaměstnance podle tohoto písmene již neprovádí. Služba se poskytuje jednou denně v rozsahu 15 minut.

l)      Drobný úklid domácnosti – vysátí koberce či vytření podlahy v bytě, setření prachu na nábytku, umytí WC, umyvadla a zrcadla v koupelně, vynesení odpadkového koše za využití úklidových prostředků a předmětů Oprávněného. Četnost drobného úklidu se stanoví dle potřeb a na základě dohody s Oprávněným a v souladu s Rozpisem drobného úklidu v ostatních domácnostech Senior Parku, maximálně však třikrát týdně v rozsahu 15 minut. Zaměstnanec neposkytuje úklid po byiologickém znečistění povrchů v bytě Oprávněným či jinou osobou v bytě.

m)   Zajištění drobného nákupu – donáška nebo dovoz drobného nákupu tiskovin, potravin, drogistického zboží na žádost Oprávněného zajišťovaných u nejbližších (běžně navštěvovaných Poskytovatelem) prodejců. Za drobný nákup se považuje nákup maximálně 10 položek věcí běžné spotřeby, který se vejde do jedné nákupní tašky o velikosti 40x 45cm. Oprávněnému je drobný nákup předáván v bytě Oprávněného. Výše úhrady za nákup se provádí v hotovosti a je shodná s cenou uvedou na pokladním dokladu. Každému Oprávněnému zaměstnanec společně s nákupem vydává pokladní doklad. Služba se poskytuje maximálně třikrát týdně, přednostně v den určený vnitřním jízdním řádem k dopravě uživatelů asistenčních služeb za účelem velkého nákupu (viz čl. 5 odst. 1) písm. o). Zaměstnanec není oprávněn nakládat s platební kartou Oprávněného.

n)     Vyzvednutí léků či zdravotních pomůcek předepsaných lékařem – vyzvednutí lékařem předepsaných léků či zdravotních pomůcek v nejbližší (běžně navštěvované Poskytovatelem) lékárně. Služba se poskytuje maximálně třikrát týdně, přednostně v den určený vnitřním jízdním řádem k dopravě uživatelů asistenčních služeb za účelem velkého nákupu (viz čl. 5 odst. 1) písm. o).

o)     Využití společné pravidelné dopravy vozidlem Senior Parku – rozsah pravidelné dopravy je stanoven vnitřním jízdním řádem, který je zveřejněn na vývěsce ve společenské místnosti Senior Parku. Pravidelné společné jízdy jsou organizovány v rozsahu do 450 km za měsíc, z toho jednou týdně za účelem zajištění velkého nákupu Oprávněných a dvakrát týdně za účelem plánovaných návštěv Oprávněných u lékaře. Právo na využití této dopravy vozidlem Senior Parku Oprávněný může uplatňovat za splnění podmínky rovnoměrného využití této služby ze strany všech Oprávněných – v případě nedostatku volných míst ve vozidle při určité cestě má přednost Oprávněný, který v daném měsíci vyčerpal méně kilometrů a v případě shody v počtu vyčerpaných kilometrů ten, který se přihlásil k přepravě dříve; v případě neshod určí Poskytovatel pro konkrétní cestu Oprávněného.

p)     Využití individuální dopravy vozidlem Senior Parku – na základě předem oznámeného požadavku Oprávněného vedoucímu Senior Parku (minimálně 14 dní dopředu) může Oprávněný využít právo dopravy vozidlem Senior Parku v rozsahu do 50 km za měsíc, a to ve dnech, v nichž není organizována společná pravidelná doprava vozidlem Senior Parku. V případě, že tuto cestu nastoupí více Oprávněných, považuje se tato cesta za individuální u každého z nich v plném rozsahu čerpaných kilometrů (kilometry se mezi více účastníky individuální jízdy nerozpočítávají).

q)     Využití individuální dopravy vozidlem Senior Parku k odbornému lékařskému vyšetření – na základě předem oznámeného požadavku Oprávněného vedoucímu Senior Parku (minimálně tři měsíce dopředu) může Oprávněný využít navýšení počtu kilometrů z 50 km na 100 km v rámci individuálních jízd, jedná-li se o dopravu k odbornému lékařskému vyšetření. Podmínkou vzniku tohoto práva však je, že v průběhu těchto tří měsíců Oprávněný využije v rámci individuálních jízd dopravu jen do 50 km. V případě, že tuto cestu nastoupí více Oprávněných, platí pravidla uvedena v písm. p) tohoto odstavce obdobně.

r)     Využití individuální dopravy vozidlem Senior Parku na rehabilitace - na základě individuální požadavku Oprávněného může Oprávněný využít právo dopravy vozidlem Senior Parku na dvě rehabilitace nad rámec pravidelné dopravy stanovené vnitřním jízdním řádem i nad rámec individuálních jízd do 50 km za kalendářní měsíc. V tomto případě vzniká Oprávněnému právo na dopravu v rozsahu do 100 km, avšak jen za předpokladu, že v předchozích třech měsících využil v rámci individuálních jízd dopravu jen v rozsahu do 50 km. V případě, že tuto cestu nastoupí více Oprávněných, platí pravidla uvedena v písm. p) tohoto odstavce obdobně.

s)     Využití společné dopravy vozidlem Senior Parku také za účelem pořádaných hromadných akcí (výlety, divadelní představení, koncerty, apod.). V případě nedostatku volných míst ve vozidle se situace řeší obdobně, jako je uvedeno v Čl. 5 odst. 1 písm. o).

t)     Drobné opravy ošacení – drobné opravy čistého ošacení Oprávněného dle potřeby Oprávněného v době uskutečňování návštěvy Oprávněného dle písm. k) tohoto odstavce. Za drobné opravy ošacení se považuje laické ruční šití, například přišití knoflíku, přišití ošacení v párajícím se švu, apod. za využití prostředků a materiálu Oprávněného.

u)     Pomoc Rodině při podávání stravy a nápojů Oprávněnému, při dohledu nad užitím léků Oprávněným – zaměstnanec sám nesmí podávat Oprávněnému stravu, nápoje ani léky. Zaměstnanec však může pomoci Rodině při podávání stravy a nápojů a může ve spolupráci s Rodinou dohlédnout nad užitím léků. Zaměstnanec na základě pověření Oprávněného nebo jeho Rodiny připomene Oprávněnému, že má léky užít a po dohodě také zkontroluje, že tak učinil. Pokud Oprávněný předepsaný lék užít nechce, nemůže ho k tomu zaměstnanec nutit. Dohled nad užitím léků může být také prováděn nad dávkováním léků připravených samotným Oprávněným nebo jeho Rodinou do lékového pořadače podle denní doby a dnů v týdnu. V tomto případě je nutné, aby Rodina Oprávněného předložila vypracovanou a lékařem potvrzenou přehlednou tabulku aktuálně užívaných léků včetně jejich dávkování.

v)     Pomoc Rodině při přesunu Oprávněného na vozík nebo lůžko – zaměstnanec sám nesmí pomáhat Oprávněnému při přesunu na vozík nebo lůžko. V případě, že Oprávněného v domácnosti v Senior Parku navštíví Rodina, zaměstnanec na požádání Oprávněného či Rodiny vyvine součinnost při přesunu Oprávněného na vozík nebo lůžko. Služba se poskytuje podle potřeby, na základě předem učiněného požadavku Oprávněným nebo Rodinou.

w)    Pomoc Rodině při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kontaktu s úřady a třetími stranami – zaměstnanec spolupracuje s Rodinou při vyřizování běžných osobních záležitostí podle potřeb Oprávněného. Zaměstnanec předává kontakty na poskytovatele služeb (například pedikúra, masáže, stříhání, česání, péče o pokožku, kosmetika, manikúra, stěhování, domácí zdravotní péče, terénní sociální služby, donáška obědů) či úřady a instituce (například matriční úřad, evidence obyvatel, pošta, ČSSZ, úřad práce, zdravotní střediska, záchranná služba), které Oprávněný či jeho Rodina poptávají a na něž má zaměstnanec dobré reference. Způsob a výše úhrady za tyto služby stanoví poskytovatel těchto poptávaných služeb v souladu s jeho ceníkem.

x)     Pomoc Rodině při oblékání a svlékání, při hygieně a při samostatném pohybu Oprávněného v prostorách Senior Parku - zaměstnanec sám nesmí pomáhat Oprávněnému při oblékání a svlékání, při hygieně a při samostatném pohybu. V případě, že Oprávněného v domácnosti v Senior Parku navštíví Rodina, zaměstnanec na požádání Rodiny či Oprávněného vyvine součinnost při těchto aktivitách. Služba se poskytuje podle potřeby, na základě předem učiněného požadavku Oprávněným nebo Rodinou. Zaměstnanec neposkytuje pomoc Rodině při hygieně po biologickém znečistění Oprávněného.

y)     Velký úklid domácnosti – mytí oken, mytí obkladů v koupelně, mytí vnitřních i venkovních dveří, mytí žaluzií, svěšení záclon a pověšení připravených čistých záclon. Do velkého úklidu domácnosti nelze zahrnovat svěšení a pověšení připravených čistých závěsů, úklid po výmalbě v bytě. Četnost drobného úklidu se stanoví dle potřeb a na základě dohody s Oprávněným a v souladu s Rozpisem velkého úklidu v ostatních domácnostech Senior Parku, maximálně však dvakrát ročně v rozsahu 60 minut.

z)     Doprovázení k lékaři, na instituce, na procházky, na výlety, na kulturní akce - právo na individuální doprovod zaměstnance k lékaři, na instituce, na procházky, na výlety, na kulturní akce může Oprávněný uplatňovat podle potřeb, maximálně v rozsahu 4 hodin měsíčně, avšak za splnění podmínky rovnoměrného využití této služby ze strany všech Oprávněných – v případě nedostatku volných kapacit zaměstnanců pro doprovod má přednost Oprávněný, který v daném měsíci vyčerpal méně hodin a v případě shody v počtu vyčerpaných hodin ten, který se přihlásil k doprovodu dříve; v případě neshod určí poskytovatel pro konkrétní doprovod Oprávněného. Doprovod Oprávněného lze koordinovat s požadavkem na doprovod jiného Oprávněného.

aa)   Zajištění společných akcí vně Senior Parku – zajištění aktivit vně Senior Parku, například výlety do přírody, za kulturními památkami, na kulturní představení, exkurze, výstavy, apod. V případě užití vozidla Senior Parku platí pravidla uvedená v písm. o) tohoto odstavce obdobně. Tyto aktivity se zajišťují alespoň dvakrát měsíčně.

bb)  Zajištění společných volnočasových aktivit –zajištění aktivit ve spolupráci s třetími stranami, například kulturní představení, přednášky, terapie, apod. Služba se poskytuje alespoň dvakrát měsíčně.

cc)   Zprostředkování individuálních volnočasových aktivit – zprostředkovávání aktivit vedoucích k vyplnění volného času Oprávněného, určené pouze Oprávněnému, s možností jejich vykonávání v prostorách Senior Parku – například požadované terapie, kurzy gramotnosti IT, výuka cizího jazyka, fyzioterapie, apod. Služba se poskytuje podle potřeb, přání a požadavků Oprávněného.

dd)  Zprostředkování poradenství sociálních služeb – zprostředkování bezplatného poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, o možnostech výběru sociálních služeb podle potřeb Oprávněného a o jiných formách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, o základních právech a povinnostech Oprávněného, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění vzniku závislosti na sociální službě, včetně poskytnutí informací o možnostech podpory členů Rodiny, kdy se spolupodílejí na péči o tuto osobu. Služba se poskytuje podle potřeb, přání a požadavků Oprávněného.

 

Čl. 6

Doplňkové služby

1)     Za doplňkové služby se považují služby, které Poskytovatel může poskytnout Oprávněnému nad rámec asistenčních služeb a v souladu s živnostenským oprávněním poskytovatele.

2)     O druhu požadované doplňkové služby a o ceně za poskytnutí požadované doplňkové služby rozhoduje poskytovatel na základě individuálního požadavku Oprávněného.

3)     Poskytovatel může na základě zjištění častých požadavků na poskytování stejných druhů doplňkových služeb vydat samostatný ceník za poskytování opakujících se doplňkových služeb.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1)     Tento Provozní pokyn nabývá platnosti dnem vydání.

 

 19.10.2010, v Praze